Всі записи автора Козаченко Надія

Першоджерела з філософії І семестр

 1. Рассел Б. Искусство рационального предположения // Искусство мыслить. — М., 1999. — С. 15-33.
 2. (а) Платон. Апологiя Сократа // Платон. Дiалоги. — Харкiв :
  Фолiо, 2008. — С. 21-51.
  (б) Платон. Крiтон // Платон. Дiалоги. — Харкiв : Фолiо, 2008.
  — С. 52-67.
 3. Аквинский Ф. Сумма теологии. Вопрос 2. О Боге: существует ли Бог. — К. : Эльга, Ника-Центр ; М. : Элькор-МК, 2002. — Раздел 1–3. — С. 20-27.
 4. (а) Декарт P. Метафiзичнi розмисли (перший i другий розмисел). — К. : Юнiверс, 2000. — С. 18-33 ∗ .
  (б) Локк Дж. Розвiдка про людське розумiння. У чотирьох кн.
  Кн. 2: Про iдеї. — Х. : Акта, 2002. — Глава 1. Про iдеї навзагал та про їхнє походження. — С. 5-33 ∗ .
  (в) Руссо Ж.-Ж. Про суспiльну угоду, або принципи полiтичного права (Книга 1). — К : Port-Royal, 2001. — С. 5-30 ∗.
 5. Енгельс Ф. Людвiг Фейербах i кiнець класичної нiмецької фiлософiї // Вибранi твори в трьох томах / К. Маркс, Ф. Енгельс. — К. : Полiтвидав України, 1977. — Т. 3. — С. 337-377. (Роздiли II i IV).
 6. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление: Т. 1. — M. :
  TEPPA—Книжный клуб; Республика, 1999. – С. 236-245 (§53-54).
 7. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. — М. : Политиздат, 1989. — С. 319-344.
 8. Карнап Р., Ган Г., Нейрат О. Наукове свiторозумiння — Вiденський гурток // Актуальнi проблеми духовностi. — Вип. 13. — Кривий Рiг, 2012. — С. 97-114.
 9. Сковорода Г. Розмова п’яти подорожнiх про iстинне щастя в життi // Твори: В 2-х т. — Т. I. — С. 325-358.

 

 

Результати ІІ туру олімпіади з філософії 2016

Переможці:

І місце:

Дунаєв Іван ДВП 14 2, Глюза Кіра ІСГ 14

ІІ місце:

Лисенко Максим І 14, Сазонов Михайло ІП 14, Гайцук Анна ІП 14

ІІІ місце:

Розумна Наталя ІСГ 14, Назаренко Ілля МІ 14 2


Грамоти

 1. Васильєв Костянтин МІ 14 2 “За оригінальність мислення та наполегливість у відстоюванні власної думки”

 2. Хомінятич Альбіна І 14 “За аргументованість, рефлексивність та полемічність”

 3. Голуб Олександр І 14 “За активну пізнавальну позицію”

 4. Богданова Анастасія НАФ 14 “За чіткість і ясність формулювань”

 5. Войтович Денис ІСГ с 11 “За особисту зацікавленість у філософському пізнанні”

 6. Ткаченко Вікторія УМЛ 14 “За спробу філософського осмислення освіти”

 7. Бублик Ганна УМЛ 14 “За вірність педагогічним ідеалам”

 8. Ярема Вікторія БП 14 “За якісну письмову роботу”


  Подяки

 9. Кульченко Єлизавета БП 14 “За активну участь”

 10. Гацелюк Олена УАФ 14 1 “За активну участь”

 11. Качан Анастасія ХІ 14 “За активну участь”

Першоджерела з філософії ІІ семестр

Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения в 4-х тт. — М. : Мысль, 1975. — Т. 1. Книга первая (А), гл. 1-6. – С. 65-80. (завантажити українськоюзавантажити російськоюзавантажити рекомендації до опрацювання)

Поппер К.Р. Знание и психофизическая проблема: В защиту взаимодействия. — М., 2008. — С. 159-190. Глава 5. Взаимодействие и сознание. (завантажити російською)

Юм Д. Исследование о человеческом познании // Юм Д. Сочинения в 2-х тт. — М. : Мысль, 1996. — Т. 2. — С. 129-144 (Глава XII: Об академической, или скептической, философии).  (завантажити українськоюзавантажити російськоюзавантажити рекомендації до опрацювання)

Поппер К. Логика научного исследования. Часть I. Введение в логику науки. Глава I. Обзор основных проблем // Поппер К. Логика и рост научного знания. — М. : Прогресс, 1983. — C. 46-72. (завантажити російською)

Маркс К. До критики полiтичної економiї. Передмова. // Маркс К., Енгельс Ф. Твори, 2-вид. — К. : Державне видавництво полiтичної лiтератури УРСР, 1963. — Т. 13. — C. 5-9.  (завантажити українськоюзавантажити російською)

Мизес Л. фон. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции (Глава 8). — М., 2001. — С. 118-132. (завантажити російською)

Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры / Проблема человека в западной философии: Переводы / Сост. и послесл. П.С. Гуревича; Общ. ред. Ю.Н. Попова. — М. : Прогресс, 1988. — C. 3-30. (завантажити російською)

Шеллер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // Избранные произведения. — М. : Гнозис, 1994. (3. «Высшие» и «низшие» ценности.) — С. 305-318. (завантажити російською)

Відеоматеріали до розв’язування задач з логіки

Тема 1: Логічна форма висловлювань

Тема 2: Логічна модальність висловлювань

Тема 3: Логічні відношення між складними висловлюваннями

Тема 4: Логічне слідування

Тема 5: Поняття

Тема 6: Прості атрибутивні висловлювання

Тема 7: Простий категоричний силогізм

Тема 8: Виведення висновків з посилок

Методичні матеріали з релігієзнавства

Питання до семінарів з релігієзнавства
(викладач: Козаченко Н.П.)

Питання до семінарів з релігієзнавства для студентів фізико-математичного факультету

 

Першоджерела
Э. Фромм. Психоанализ и религия
Б. Рассел Почему я не христианин
Дж. Фрезер Золотая ветвь. (Частина І. Частина ІІ. Розділи на вибір)
М. Ганді Брахмачар’я // Ганді М. Моє життя
Далай Лама XIV.  Буддизм Тибету.
“Декалог” Мойсея
“Нагірна проповідь” Ісуса Христа.
“95 тезисов” М. Лютера
Коран.

 

Фромм Рассел
Фрезер Ганди
ДалайЛама Лютер
Nag1
Moi1