Публікації Козаченко Н.П.

 1. Козаченко
  Н.П. Знання і переконання як категорії
  логіки та філософії // Актуальні проблеми
  духовності: [ Зб. наук. праць / ред.: Шрамко
  Я.В.] – Кривий Ріг, 2004. – №5. – С. 128-142.
 2. Козаченко
  Н.П. Смена убеждений как логико-этическая
  проблема // Роль науки, релігії та
  суспільства у формуванні моральної
  особистості: Матеріали ХVI Міжнародної
  науково-практичної конференції. –
  Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2003. –
  С. 135-138.
 3. Козаченко
  Н.П. Побудова динамічної логіки перегляду
  знань // Проблеми гуманітарних наук.
  Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич: Вимір.
  – 2004. – Вип. 13. – С. 66-75.
 4. Козаченко
  Н.П. Аксиомы сокращения знаний //
  Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття:
  соціолого-синергетичний та
  медико-екологічний підход : [ Зб. наук.
  праць / ред.: Лобанова А.С та ін.] – Київ
  – Кривий Ріг, 2003р. – С. 72-74.
 5. Козаченко
  Н.П. Модели изменения убеждений: некоторые
  открытые проблемы // Актуальні проблеми
  духовності: [ Зб. наук. праць / ред.: Шрамко
  Я.В.] – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006.
  – №7. – С. 218-230.
 6. Козаченко
  Н.П. Проблемы построения доксастических
  моделей // Актуальні проблеми духовності:
  [ Зб. наук. праць / ред.: Шрамко Я.В.] –
  Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2007. – №8. –
  С. 245-258.
 7. Козаченко
  Н.П. Эпистемические модели: принципы
  построения и структура AGM // Гуманитарное
  измерение меняющегося мира: [Сборник
  статей кафедры Философии и Гуманитарных
  Наук] – М.: Издат. центр ЕАОИ., 2008. – C.
  249-263.
 8. Козаченко
  Н.П. Динамика познавательных действий:
  AGM и DDL // Актуальні проблеми духовності:
  [ Зб. наук. праць / ред.: Шрамко Я.В.] –
  Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2008. – №9. –
  С. 373-390.
 9. Козаченко
  Н.П. Преподавание логики в педагогическом
  вузе в рамках кредитно-модульной системы
  // Проблеми викладання логіки та
  дисциплін логічного циклу: [Збірник
  тез науково-практичної конференції] –
  Київ, 2008. – С. 52-55.
 10. Козаченко
  Н.П. Doxastic Modal Logic and AGM // Шестые смирновские
  чтения: [материалы Международной научной
  конференции] – М.: Современные тетради,
  2009. – С. 18-19.
 11. Козаченко
  Н.П. Містифікація субатомної фізики:
  причини та наслідки // Актуальні проблеми
  духовності: [ Зб. наук. праць / ред.: Шрамко
  Я.В.] – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2010.
  – №11. – С. 276-294.
 12. Козаченко
  Н.П. Методические проблемы введения
  понятий «истинностное значение» и
  «истина» в курсе логики // Проблеми
  викладання логіки та дисциплін логічного
  циклу : IV Міжнародна науково-практична
  конференція (13–14 травня 2010 року) :
  матеріали доповідей та виступів. – К.:
  Видавничо-поліграфічний центр “Київський
  університет”, 2010. – 183 с. – C. 74-75.
 13. Козаченко
  Н.П. Критерии рациональности изменения
  убеждений: непротиворечивость //
  Логические исследования. Вып. 16. –
  М.-СПб: ЦГИ, 2010. – С. 134-155.
 14. Козаченко
  Н.П. Семантическая интерпретация
  динамических формул // Современная
  логика: проблемы теории, истории и
  применения в науке. Материалы ХІ
  Общероссийской научной конференции.
  – СПб, 2010. – С. 68-70.
 15. Козаченко
  Н.П. Некоторые
  проблемы теории референции
  // Актуальні
  проблеми духовності: [ Зб. наук. праць
  / ред.: Шрамко Я.В.] – Кривий Ріг: Видавничий
  Дім, 2011. – №12. – С. 108-130.
 16. Козаченко
  Н.П. Некоторые аспекты мистификации
  современной фундаментальной физики
  // Інтелект. Особистість. Цивілізація.
  – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – С. 470-479.
 17. Козаченко
  Н.П. Теория всего: некоторые методологические
  вопросы // Философия науки. – 2011. – №
  4(51). – С. 31-45.
 18. Козаченко
  Н.П. On the question of the primacy of doxastic operations:
  contraction and expansion //Седьмые смирновские
  чтения: [материалы Международной научной
  конференции] – М.: Современные тетради,
  2011. – С. 82-84.
 19. Козаченко
  Н.П. “Задача на
  обгрунтування”: побудова силогізму
  за заданим висновком // Проблеми
  викладання логіки та дисциплін логічного
  циклу: [Збірник тез науково-практичної
  конференції] – Київ, 2012. – С. 52-55.
 20. Козаченко
  Н.П. Формування професійної компетентності
  студентів в процесі вивчення логіки
  // Педагогіка вищої та середньої школи
  : [зб. наук. праць]. – Кривий Ріг : КПІ
  ДВНЗ “КНУ”, 2012. – Вип. 36. – С. 116-121.
 21. Козаченко
  Н.П. Професійна компетентність студентів
  та логічна культура // Проблеми
  компетентнісного підходу у підготовці
  майбутніх вчителів: тенденції та
  перспективи.4-6 жовтня 2012 р., Кривий Ріг
  : [матеріали Всеукраїнській
  науково-практичній конференції]. –
  Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – С.
  16-17.
 22. Козаченко
  Н.П. Підгрунтя та перспективи
  епістемологічного конструктивізму //
  Інтелект. Особистість. Цивілізація. –
  Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – С. 470-479.
 23. Козаченко
  Н.П. Епістемологічний конструктивізм
  як альтернатива реалізму // Міжнародна
  науково-технічна конференція «Сталий
  розвиток промисловості та суспільства».
  – Кривий Ріг : КНУ, 2012. – С. 122-124.
 24. Козаченко
  Н.П. Традиционные проблемы обоснования
  в контексте современной эпистемологии
  // Философия. Язык. Культура. – Вып.3. –
  Спб. : Алетейя, 2012. – С.101-111.
 25. Козаченко
  Н.П. Сокращение
  “Трилеммы Мюнхаузена”: проблема
  бесконечности и современные теории
  обоснования
  // Актуальні
  проблеми духовності: [ Зб. наук. праць
  / ред.: Шрамко Я.В.] – Кривий Ріг: Видавничий
  Дім, 2012. – №13. – С. 108-130.
 26. Козаченко
  Н.П. Понимание философского дискурса
  // Матеріали І Всеукраїнської
  науково-практичної конференцію з
  міжнародною участю «Придніпровські
  соціально-гуманітарні читання». – Д.:
  ТОВ «Інновація», 2013. – С. 18-29.
 27. Козаченко
  Н.П. Интеллект без сознания
  // Науковий діалог «Схід-Захід». Матер.
  всеукр. наук. конфер. З міжнар. участю.
  (м. Кам’янець-Подільський, 10 липня 2013
  р.):
 28. у 4-х
  частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. –
  ч. 1. – С. 77-80.
 29. Козаченко
  Н.П. The epistemic limits of infinity //
  Modern problems of education and science.
  Budapest 2013 January 26th-27th. – С. 172-176.
 30. Козаченко
  Н.П. Чому так складно
  означити обгрунтування? // Матеріали
  ІІ Всеукраїнської науково-практичної
  конференцію з міжнародною участю
  «Придніпровські соціально-гуманітарні
  читання». – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. –
  С. 48-56.
 31. Козаченко
  Н.П. На шляху до філософської
  ідентичності // Дні науки
  філософського факультету 2013. Матеріали
  конференції. – К., 2013. – С. 112-114.
 32. Козаченко
  Н.П. Аналитическая
  философия и ярлык позитивизма
  //
  Актуальні проблеми
  духовності: [ Зб. наук. праць / ред.: Шрамко
  Я.В.] – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2013.
  – №14. – С. 13-36.
 33. Козаченко
  Н.П. Формування термінології в сучасній
  українській філософії // Матеріали ІІ
  Всеукраїнської науково-практичної
  конференцію з міжнародною участю
  «Придніпровські соціально-гуманітарні
  читання». – Д.: ТОВ «Інновація», 2014. –
  С. 64-71.
 34. Козаченко
  Н.П. Елементарні компоненти логічної
  культури // “Проблеми викладання
  логіки та перспективи її розвитку “,
  VІ Міжн . наук .- практ . конф . (2014 ; Київ
  ). VІ Міжнародна науково – практична
  конференція ” Проблеми викладання
  логіки та перспективи її розвитку “,
  15–16 трав . 2014 р . : [ матеріали доповідей
  та виступів ] / редкол .: А . Є . Конверський
  [ та ін .]. – К . : Видавничо – поліграфічний
  центр ” Київський університет “,
  2014. – С. 46-48.
 35. Козаченко
  Н.П. Обгрунтування: подолання догматизму
  // Матеріали міжнародної науково-технічної
  конференції «Сталий розвиток промисловості
  та суспільства». – Кривий Ріг, Жовтень
  2014 р. – С. 90-91.
 36. Козаченко
  Н.П. Деякі особливості аналізу філософських
  контекстів засобами епістемічної
  логіки // Дніпропетровська сесія ІІІ
  Всеукраїнської науково-практичної
  конференції «Придніпровські
  соціально-гуманітарні читання».
  Дніпропетровськ, 29 листопада 2014. – С.
  54-59.
 37. Козаченко
  Н.П. Двi
  гранi української фiлософiї

  // Актуальні проблеми духовності. –
  Зб. наукових праць / За заг. ред. Я.В.
  Шрамка. – Вип. 15. – Кривий Ріг: ДВНЗ
  «КНУ», 2014. – С. 78-88.
 38. Козаченко
  Н.П. Аналитическая
  философия в Украине
  // Политики
  знания
  и
  научные
  сообщества
  /
  Под ред. В. Кебуладзе. – Вильнюс : ЕГУ,
  2015. – 210 с.
 39. Козаченко
  Н.П. Структурний реалізм та його
  перспективи // Матеріали міжнародної
  науково-технічної конференції «Сталий
  розвиток промисловості та суспільства»,
  Кривий Ріг, Травень 2015 р. – Кривий Ріг,
  2015. – С. 48-49.
 40. Козаченко
  Н.П. Застосування
  епiстемiчної логiки до аналiзу фiлософських
  проблем
  // Актуальні
  проблеми духовності. – Зб. наукових
  праць / За заг. ред. Я.В. Шрамка. – Вип.
  16. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2015. – С.
  220-234.
 41. Козаченко
  Н.П. Кантівська теоретична епістемологія
  і проблеми сучасного природознавства
  // Стратегія майбутнього: соціально-філософський
  вимір : матеріали міжкафедрального
  круглого столу 19 листопада 2015 року /
  ОДУВС. – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 68-72.
 42. Козаченко
  Н.П. Динамічний поворот в сучасній
  епістемічній логіці // Міжнародна
  наукова конференція “Дні науки
  філософського факультету – 2016”,
  20-21 квіт. 2016 р. : [матеріали доповідей та
  виступів] / редкол.: А. Є. Конверський
  [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний
  центр “Київський університет”,
  2016. – Ч. 1. – С. 84-86.
 43. Козаченко
  Н.П. Специфіка аналізу філософських
  контекстів засобами епістемічної
  логіки // VII Міжнародна науково-практична
  конференція «Проблеми викладання
  логіки та перспективи її розвитку»,
  13-14 травня 2016 р. : [матеріали доповідей
  та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський
  [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний
  центр «Київський університет», 2016. –
  С. 25.
 44. Козаченко
  Н.П. Штучний інтелект та свідомість:
  проблема людяності інтелекту // Міжнародна
  науково-технічна конференція «Розвиток
  промисловості та суспільства» (Кривий
  Ріг, 25-27 травня 2016 р.) : [матеріали
  конференції] / редкол.: Ступнік М.І. [та
  ін.]. – Кривий Ріг : КНУ, 2016. – Том 2. –
  С. 72-73.
 45. Козаченко
  Н.П. Парадокс Декарта: аналіз з точки
  зору епістемічної логіки // Матеріали
  III Всеукраїнської науково-практичної
  конференції «Філософські проблеми
  сучасності»: статті й тези / редкол.
  Берегова Г.Д., Герасимова Е.М., Лєнь Т.В.
  й інші. – Херсон: РВВ «Колос», 2016. –
  С.78-80.
 46. Козаченко
  Н.П. Логічна термінологія: проблема
  кодифікації // Філософська
  думка. – 2016. – №3. – С. 6-29 (Означення:
  С. 26-29).

  співавторстві)
 47. Козаченко
  Н.П. Свiдомiсть:
  проблема означення
  // Актуальні
  проблеми духовності: зб. наук. праць /
  Ред.: Я.В. Шрамко. – Вип. 17. – Кривий Ріг,
  2016. – С. 148-170.
 48. Козаченко
  Н.П. Епістемічні зобов’язання
  та епістемічний резерв // “Дні науки
  філософського факультету – 2017”,
  Міжн. наук. Конф. (2017 ; Київ). Міжнародна
  наукова конференція “Дні науки
  філософського факультету – 2017”,
  25-26 квіт. 2017 р. : [матеріали доповідей та
  виступів] / редкол.: А. Є. Конверський
  [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний
  центр “Київський університет”,
  2017. – Ч. 3. – 300 с. – С. 243-244.
 49. Козаченко
  Н.П. Критичне мислення: граничнi
  пiдходи та оптимальнi шляхи // Актуальні
  проблеми духовності: зб. наук. праць /
  Ред.: Я.В. Шрамко. – Вип. 18. – Кривий Ріг,
  2017. – С. 161-174.
 50. Козаченко
  Н.П. Що таке модель i яка вiд
  неї користь фiлософу? (на прикладi моделей
  iдеального суспiльства) // Актуальнi
  проблеми духовностi: зб. наук. праць /
  Ред.: Я.В. Шрамко. — Кривий Рiг, 2018. — Вип.
  19. — С. 113–131.
 51. Козаченко
  Н.П. Помилки при інтерпретації
  та виведенні висновків з тексту //
  “Викладання логіки та перспективи
  її розвитку”, VІІI Міжн. наук.-практ.
  конф. (2018 ; Київ). VIІІ Міжнародна
  науково-практична конференція “Викладання
  логіки та перспективи її розвитку”,
  17-18 травня 2018 р. : [матеріали доповідей
  та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський
  [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний
  центр “Київський університет”,
  2018. – С. 31-32.